ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ КАФЕДРІ НАУКОВГО ЦЕНТРУ –

Подільський осередок

Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського

Національної академії наук України

 

Здобуття вищої освіти неодмінно поєднує навчальний процес із науковою роботою студентів, тому що який би фах Ви не здобували – в усіх галузях виробництва від Вас чекатимуть не лише професійного знання своєї справи, але й креативності, здатності мислити творчо, винахідливо, зі спрямуванням на вдосконалення свого місця праці та підвищення продуктивності результатів праці. Набуттю усіх цих здібностей на спроможностей найбільше сприяє науково-творча діяльність.

Природно, що й якість роботи викладачів також залежить від успіхів у науковій роботі. Кафедра Міжнародних відносин та туризму має у цій царині досить давні та гарні напрацювання й традиції. Й однією із організуючих структур, що сприяє й заохочує до наукових досліджень, як викладацький склад кафедри, так і студентів та магістрантів є Подільський осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України.

 Подільський осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України було створено на громадських засадах ініціативною групою, котра сформувалася на кафедрі історії та країнознавства Хмельницького національного університету (на час створення Осередку – в Технологічному університеті Поділля), у березні 2000 року.

Завдячуючи приватним контактам окремих істориків, що працювали в м. Хмельницькому із Інститутом української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України та прагнучи підтримати й долучитися до евристичних та дослідницьких проектів Інституту 2 лютого 2000 року було ініційовано звернення ректора Технологічного університету Поділля проф. Р. І. Сіліна до директора Інституту члена – кореспондента НАН України П. С. Соханя про створення на базі кафедри історії та країнознавства Подільського осередку Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

Така ініціатива була підтримана. Тож залагодивши певні організаційні формальності Наказом по Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України за № 3 від 13 березня 2000 року, а також Наказом по Технологічному університету Поділля за № 72 від 19 квітня 2000 року було створено Подільський осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

Після реорганізації університету, в січні 2005 року була підписана Угода про співпрацю між Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України та Хмельницьким національним університетом, суб’єктом виконання положень якої було визнано Подільський осередок. А в грудні 2005 року було затверджено нині діюче Положення про Подільський осередок, яким і керуються члени Осередку проваджуючи свою діяльність.

Метою діяльності Подільського осередку є виявлення, наукове опрацювання, підготовка до публікації та видання науково вартісних історичних документів, щонайбільше з історії Поділля. А також підготовка на основі джерельних матеріалів наукових досліджень з різних проблем вітчизняної історії та міжнародних відносин.

Основними проблемними напрямами дослідницької роботи членів Подільського осередку було визначено:

  • Джерела з історії національно-визвольних змагань в Україні та у Подільському регіоні;
  • Джерела з історії міжнаціональних та міжконфесійних відносин в Україні та у Центрально-Східній Європі;
  • Джерела з історії соціальних рухів на Поділлі ХІХ-ХХ століття;
  • Джерела з історії населених місць Поділля;
  • Джерела з історії духовно-культурного розвитку Поділля;
  • Джерела до вивчення життя та діяльності видатних подолян;
  • Усні джерела до вивчення локальних проблем історії Поділля.

За вказаний період визначилася певна спеціалізація джерелознавчої евристики членів Подільського осередку та накопичилися неабиякі напрацювання. Окремі теми реалізувалися в узагальнюючих археографічних публікаціях та дослідженнях, а робота над іншими продовжується.

Сьогодні членами Подільського осередку є не лише науковці-працівники кафедри, але й також краєзнавці, історики, працівники різних державних та освітніх установ міста Хмельницького.

Марина Григорчук, старший викладач Хмельницького національного університету, досліджує джерела з історії іноземних поселень на Поділлі.
Валерій Дячок, кандидат іст. наук, доцент Хмельницького національного університету, досліджує джерела з історії соціальних процесів на Поділлі ХІХ ст., в тому числі соціального розбійництва під керівництвом Устима Кармалюка (Карманюка), а також джерела з історії міст і сіл Поділля.
Сергій Єсюнін, кандидат іст. наук, провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, Заслужений працівник культури України, досліджує джерела з історії міста Хмельницького та міських поселень Поділля, а також біографії видатних постатей краю.
Юрій Земський, доктор іст. наук, професор Хмельницького національного університету, досліджує джерела з історії міжнаціональних відносин на Східно-Європейському просторі, а також історію процесу українського державотворення та модерного націотворення.
Микола Олійник, доктор іст. наук, професор Хмельницького національного університету, досліджує проблеми національно-визвольних рухів в Україні, зокрема джерела з історії соціального спротиву населення Поділля та Південно-Східної Волині утвердженню радянської влади в 20-х роках ХХ ст., а також історію Поділля періоду НЕПу.
Юрій Олійник, кандидат іст. наук, заступник начальника відділу Держархіву Хмельницької області, досліджує історію Другої світової війни та джерела з історії окупаційного режиму в Правобережній Україні 1941-1944 рр.
Анатолій Трембіцький, кандидат іст. наук, досліджує історію персоналій Поділля ХІХ – ХХ ст., а також проводить просопографічні дослідження видатних українських родин Поділля, вивчає джерела з історії української визвольної боротьби та державотворення початку ХХ ст.
Василь Цимбалістий, кандидат іст. наук, доцент Хмельницького національного університету, досліджує джерела з історії міжнаціональних відносин, а також історію української культури.
Володимир Чупира, кандидат іст. наук, доцент Хмельницького національного університету, досліджує джерела з історії міжконфесійних стосунків на Поділлі ХІХ ст., а також проблеми етнології.

 

Робота Подільського осередку з часу його створення й до тепер організовувалася виключно на громадських засадах. Зусиллями власної ініціативи та за громадської підтримки було забезпечено проведення ряду наукових конференцій, організатором або співорганізатором яких виступав Подільський осередок.

У квітні 2002 року відбулася конференція за темою – «Соціально-гуманітарні науки на початку третього тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи».

 

У травні 2004 року міжнародна конференція – «Українська археографія та джерелознавство: надбання і перспективи».

В жовтні 2005 року українсько-польська конференція – «Поляки в Україні у ХІХ-ХХ ст.».

У травні 2008 року міжнародна конференція – «Проблеми археографії та джерелознавства історії Правобережної України».

У травні 2014 року та у травні 2017 року Перша та Друга міжнародні конференції – «Міжнародні відносини країн Ценрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів».

В ході роботи конференцій обговорювалися актуальні проблеми історії, джерелознавства, історіографії, археографії, а також міжнародних відносин. У засіданнях конференцій брали участь науковці України, Польщі, Білорусі, Австрії, Молдови.

Зусиллями Подільського осередку було підготовлено та видано кілька випусків фахових наукових збірників статей:

Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2002. – Т. 8. В 2-х частинах. Частина 1. – 215 с.; Частина 2. – 260 с.

Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2006. – Т. 14. – 386 с.

Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2008. – Т. 17. – 396 с.

Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2015. – Т. 30. – 412 с.

А крім того, членами Осередку було опубліковано ряд археографічних та підсумково-монографічних досліджень:

Описи Подільської губернії (1800 та 1819 рр.) / Упоряд. Ю.С. Земський, В.В. Дячок. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 106 с.

Історія міста Хмельницького: документи і матеріали / Упорядн. С.М. Єсюнін. – Хмельницький: ПП  Мельник, 2006. – 80 с.

Звіти Подільських губернаторів (кінець 1860-х – середина 1880-х рр.) / Упоряд., передм., комент. Ю.С. Земський, В.В. Дячок. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 127 с.

Михайло Якимович Орловський (1807 – 1887): Вибрані праці / Упордн. А.М. Трембіцький, С.М. Єсюнін. – Хмельницький–Кам’янець-Подільський: Сисен О.В., 2007. – 276 с.

Поділля та Південно-Східна Волинь у перші роки радянської влади (у документах та матеріалах) / Упоряд., передм., комент. М.П. Олійник. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 250 с.

Трембіцький А.М. Євфимій Сіцінський (1859 – 1937): наукова та громадська діяльність. Монографія. – Хмельницький: ПП Мельник, 2009. – 300 с.

Політ–економічний опис Проскурівської округи за даними 1930 р. / Автор-упорядник, передмова, коментарі М.П. Олійник. – Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2010. – 80 с.

Земський Ю.С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. Монографія. – Хмельницький: Поліграфіст, 2011. – 350 с.

Олійник М.П. Трансформаційні процеси на Поділлі в добу НЕПу (1921 – 1928 рр.) Монографія. – Хмельницький: Поліграфіст-2, 2015. – 480 с.

Земський Ю.С. Зародження українського модерного націотворення: монографія. – Городок: Бедрихів край, 2018. – 256 с.

Отож, обравши навчання за спеціальностями, що забезпечуються кафедрою Міжнародних відносин та туризму – Ви, Шановні, матимете зручну можливість, а також повну підтримку та кваліфіковану допомогу в організації будь-яких наукових досліджень, за вашими вподобаннями.

Запрошуємо Вас долучатися до глибокого та змістовного наукового пізнання історії рідного краю та України !

 

Голова Подільського осередку Юрій Земський.